นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
245
เมื่อวานนี้
191
เดือนนี้
8,758
เดือนที่แล้ว
7,216
ปีนี้
59,347
ปีที่แล้ว
43,698
ทั้งหมด
149,534
ไอพี ของคุณ
3.80.4.147

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือคนพิการ โดยกองสวัสดิการสังคมฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ14 มิ.ย. 2566
2คู่มือโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยกองสวัสดิการสังคมฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ14 มิ.ย. 2566
3แนวทางการจดทะเบียนคนพิการ งานสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ14 มิ.ย. 2566
4แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ14 มิ.ย. 2566
5หนังสือมอบอำนาจ14 มิ.ย. 2566
6ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติพ.ศ. 255614 มิ.ย. 2566
7หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ14 มิ.ย. 2566
8คู่มือประชาชน การช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ6 มิ.ย. 2566
9แผนภูมิขั้นตอนการจดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง14 ก.ค. 2565
10คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 6 มิ.ย. 2565
11คู่มือประชาชน การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ1 มิ.ย. 2565
12คู่มือประชาชน คู่มืองานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ21 ก.ค. 2564
13กระบวนการขั้นตอนและระยะเวลาการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน7 เม.ย. 2563
14ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร7 เม.ย. 2563
15คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 7 เม.ย. 2563
16คำรัองคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง7 เม.ย. 2563
17คู่มือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ7 เม.ย. 2563
18คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น7 เม.ย. 2563
19การขออนุญาตขุดถมดิน9 ส.ค. 2561
20คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการของ อบต.นาซำ28 ก.ย. 2559

1 2   >>  >|