นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
263
เดือนนี้
10,438
เดือนที่แล้ว
4,764
ปีนี้
43,295
ปีที่แล้ว
43,698
ทั้งหมด
133,482
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46

1
โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเพื่อพัฒนา ทักษะชีวิตโดยการบูรณาการร่วมกับชุมชนของ #วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคเพชรบูรณ์,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ????ขอขอบคุณ #โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเพื่อพัฒนา ทักษะชีวิตโดยการบูรณาการร่วมกับชุมชนของ #วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคเพชรบูรณ์ ที่ออกหน่วยให้บริการ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำครัวเรือน ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ การตรวจสภาพรถจักรยานยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยไม่คิดค่าบริการ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

28 กันยายน 2566

ประชุมกับคณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาเห็นชอบรายงานสรุปสถานการณ์เงินประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
26 กันยายน 2566 เวลา 09:30 น.
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ/ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาเห็นชอบรายงานสรุปสถานการณ์เงินประจำปีงบประมาณ 2566,พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2567 ,พิจารณาอนุมัติแผนสุขภาพชุมชนประจำปีงบประมาณ 2567 และพิจารณาอนุมัติโครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนเพื่อขออนุมัติใช้งบประมาณปี 2567 และพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
28 กันยายน 2566

โคงการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระปณิธานสมเด็จพระกษิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 1-10 ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
18-22 กันยายน 2566
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ พร้อมด้วยคณะบริหาร  และมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการที่ได้อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับหมู่บ้านในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โคงการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระปณิธานสมเด็จพระกษิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 1-10  ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
25 กันยายน 2566

โรงเรียนศาสตร์ผู้สูงวัยบ้านนาหนอง,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
2 กันยายน 2565 เวลา 9:30 น.
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ แก้วยม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,นายสุรัตน์ คำสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
ลงพื้นที่พบปะนักเรียน #โรงเรียนศาสตร์ผู้สูงวัยบ้านนาหนอง โดยมีคุณพ่อสำนวน เวียงวิเศษ ประธานชมรมผู้สูงอายุและนักเรียนโรงเรียนศาสตร์ผู้สูงวัยบ้านนาหนอง ร่วมพบปะพูดคุยและต้อนรับ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนุกสนานจากทีมงานสันทนาการ อบต.นาซำและได้รับความรู้จาก นายพรชัย บุญเรือนวิทยากรให้ความรู้พร้อมกับฝากการบ้านไว้ให้นักเรียนในช่วงปิดเทอม
????ขอบคุณงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาซำ ที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆ
???? ขอบคุณมือกลองกิตติมศักดิ์ท่านรองปลัด
???? ขอบคุณน้องปังปอนด์วิทยากรสันทนาการรับเชิญ
???? ขอบคุณนักร้องรับเชิญยายจ่อยและตาพันก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆ
22 กันยายน 2566

ลงพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจ ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามหลัก 4 ท (ทักษะ ทัศนะคติ ทรัพยากร ทางออก) พร้อมส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP/Thai QM ในพื้นที่ตำบลนาซำ จำนวน 4 ครัวเรือน,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
20 กันยายน 2566 ณ เวลา 13.00 น.
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ แก้วยม,นายสมหมาย แก้วยม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ, นายศรายุทธ แก้วเข้ม เลขานายก อบต.นาซำ นายสุรัตน์ คำสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,นายพรชัย บุญเรือง นักพัฒนาชุมชนรักษาราชแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมฯ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอหล่มเก่า นำโดย นายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า พร้อมด้วย ปลัดอำเภอหล่มเก่า, พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า, เกษตรอำเภอหล่มเก่า , กิ่งกาชาดอำเภอหล่มเก่า,สาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า ,ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาหล่มเก่า ,ฝ่ายปกครองตำบลนาซำ โดยเป็นการลงพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจ ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามหลัก 4 ท (ทักษะ ทัศนะคติ ทรัพยากร ทางออก) พร้อมส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP/Thai QM ในพื้นที่ตำบลนาซำ จำนวน 4 ครัวเรือน และหารือระหว่างหน่วยงาน เพื่อช่วยเหลือพัฒนาครัวเรือนดังกล่าวต่อไป
20 กันยายน 2566

ประชุมกับผู้นำหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อแจ้งข้อราชการ และปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
20 กันยายน 2566 เวลา 09:30 น.
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ พร้อมด้วยคณะบริหาร ปลัด อบต.นาซำ ,รองปลัด อบต.นาซำ ,หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมกับผู้นำหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อแจ้งข้อราชการ และปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
20 กันยายน 2566

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โคงการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระปณิธานสมเด็จพระกษิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านเก่งโตนใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลนาซำ ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
18 กันยายน 2566
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ออกพื้นที่ติดตามการดำเนินการที่ได้อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับหมู่บ้านในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โคงการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระปณิธานสมเด็จพระกษิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านเก่งโตนใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
18 กันยายน 2566

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ  สมัยวิสามัญสมัยที่ 3/2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

15  กันยายน  2566  เวลา 09.30 น. นายอภิชาต  ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ คณะบริหาร  และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ  สมัยวิสามัญสมัยที่ 3 โดยนางทิพาวดี  แก้วกรม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ และท่านปลัดสาธิต  สุทธิพันธ์  เลขานุการสภาฯ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการซ่อมแซมถนนลำลอง(สายโคกน้อย ) หมู่ที่ 8 บ้านอีเลิศ  ตำบลนาซำ  จึงจำเป็นที่ต้องเสนอความเห็นชอบอนุมัติโครงการดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ และเรื่องอื่นๆ  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

15 กันยายน 2566

กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายเเละกีฬาเพื่อมวลชน,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ แก้วยม และนายสมหมาย แก้วยม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ พร้อมด้วย นายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายสุรัตน์ คำสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ, หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ร่วม #กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายเเละกีฬาเพื่อมวลชนเพื่อให้เป็นวิถีชีวิต โดยการออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วันๆ ละ ๓๐ นาที เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตให้เป็นรูปธรรมโดยมีบุคลากร พนักงาน ลูกจ้างจากหน่วยงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิคประกอบเพลง ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที
08 กันยายน 2566

กิจกรรมทัศนศึกษา ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

คลิปวีดีโอเพิ่มเติม https://youtu.be/If7WXtK1MUQ?si=1UclRez1Cv6jywHi

 

08 กันยายน 2566

ปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
4 กันยายน 2566 เวลา 10:00 น.
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ, คณะบริหาร, ปลัดอบต. นาซำ,รองปลัดอบต. นาซำ,หัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมกับผู้นำหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลนาซำ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชนพิจารณาเลือกทำโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่ และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
04 กันยายน 2566

ปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
4 กันยายน 2566 เวลา 10:00 น.
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ, คณะบริหาร, ปลัดอบต. นาซำ,รองปลัดอบต. นาซำ,หัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมกับผู้นำหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลนาซำ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชนพิจารณาเลือกทำโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่ และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
04 กันยายน 2566

กิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนศาสตร์ผู้สูงวัยบ้านนาหนอง พร้อมทั้งรับความรู้ และกิจกรรมสันทนาการ จากวิทยาทีมสันทนาการตำบลนาซำ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
29 สิงหาคม 2566
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายสมศักดิ์ แก้วยม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นางทิพาวดี แก้วกรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนศาสตร์ผู้สูงวัยบ้านนาหนอง พร้อมทั้งรับความรู้ และกิจกรรมสันทนาการ จากวิทยาทีมสันทนาการตำบลนาซำ ณ วัดสระแก้วธรรมมงคลบ้านนาหนอง หมู่ที่ 7 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
คลิปวีดีโอ บางตอน ???? https://youtu.be/XMfjeAJZxPk?si=sQpEezcrEJXI43WX
29 สิงหาคม 2566

โครงการกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566   ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
25 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาซำ จัดโครงการกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566 โดย นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย รองนายก อบต.นาซำ,รองปลัด อบต.นาซำ,หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นาซำ,ผู้อำนวยการกองคลังอบต.นาซำ,ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ,คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,คณะครูโรงเรียนบ้านแก่งโตน ร่วมเปิดโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ มีนักเรียนและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลนาซำ จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ และได้รับเกียรติจากนายสนอง ไชปาละ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว เป็นวิทยากร ณ โรงเรียนบ้านแก่งโตน
25 สิงหาคม 2566

พ่นหมองควันกำจัดยุงลาย โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

18 สิงหาคม  2566  
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นำโดยนายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำได้ตระหนักถึงภารกิจและอำนาจหน้าที่ด้านป้องกันและระงับโรคติดต่อ จึงได้มอบหมายให้งานสาธารณะสุข  ออกดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย  ตามโครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตำบลนาซำ  ณ  บริเวณเขตโรงเรียนเมือวงราดวิทยาคม เพื่อแก้ไขปัญหา ป้องกันและควบคุมกำจัดโรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา ประจำปี 2566 ตำบลนาซำ  อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์

21 สิงหาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 29  (427 รายการ)