นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
263
เดือนนี้
10,438
เดือนที่แล้ว
4,764
ปีนี้
43,295
ปีที่แล้ว
43,698
ทั้งหมด
133,482
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46

1
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป พิจารณาเห็นชอบซ่อมแซมบ้านคนพิการ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

16  ธันวามค 2565 เวลา 09:30 น นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ/ประธานคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ  เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้มีการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยคนพิการ จำนวน 1 ราย คือนางเบี่ยง  แก้วใหญ่ อายุ 88 ปี บ้านเลขที่112 ม.10 ต.นาซำ  เพื่อส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยคนพิการ  รวมถึงการขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์  ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

16 ธันวาคม 2565

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
14 ธันวาคม 2565
เวลา 09:30 น.
นางทิพาวดี แก้วกรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมสภา
????เพื่อพิจารณาการขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
????พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
????พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะอันตรายของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
????พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับโอนโครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลผลิตโดยการก่อสร้างอาคารพร้อมห้องเย็นจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
????พิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
14 ธันวาคม 2565

เปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรี และครอบครัว ณ กลุ่มอาชีพสตรีบ้านอีเลิศ หมู่ที่ 8 ตำบลนาซำ อำเภอหล่ม,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9:00 น. นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ พร้อมด้วยนายพรชัย บุญเรือง นักพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมเปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรี และครอบครัว ณ กลุ่มอาชีพสตรีบ้านอีเลิศ หมู่ที่ 8 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

28 พฤศจิกายน 2565

ต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:30 น นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ พร้อมด้วยนายพรชัย บุญเรือง นักพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองใหญ่

28 พฤศจิกายน 2565

ปรึกษาหารือแนวทางการจัดสรรถังขยะ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
8 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำพร้อมด้วย คณะบริหาร นายสาธิต สุทธิพันธ์ปลัด อบต.นาซำ เจ้าหน้าที่อบต.นาซำ ประชุมร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และส.อบต. ทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อ
#ปรึกษาหารือแนวทางการจัดสรรถังขยะ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
08 กันยายน 2565

ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีโรงงานมะขามกอย่งเชียงมีการเผามะขาม ปล่อยควันไฟรบกวนชาวบ้านเดือดร้อน หมู่ที่ 4,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

6 กันยายน 2565 เวลา 9:30 น. นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ พร้อมด้วย นายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัด อบต.นาซำ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีโรงงานมะขามกอย่งเชียงมีการเผามะขาม ปล่อยควันไฟรบกวนชาวบ้านเดือดร้อน หมู่ที่ 4 เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในการร้องทุกข์/ร้องเรียน จึงได้ประชุมร่วมกับกำนันตำบลนาซำ ส.อบต. ตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาซำ และเจ้าหน้าที่ อบต.นาซำ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

06 กันยายน 2565

ประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการสร้างเมรุ บริเวณสถานที่เลี้ยงสัตว์ บ้านหนองใหญ่หมู่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

29 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00 น นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายศรายุทธ แก้วเข้ม เลขานุการนายก อบต.นาซำ นายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัดอบต.นาซำ นายรุ่งศักดิ์ หาญกิจรุ่ง หัวหน้าสำนักปลัด นายธนกฤต มาป้อง ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่อบต. นาซำ ประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการสร้างเมรุ บริเวณสถานที่เลี้ยงสัตว์ บ้านหนองใหญ่หมู่ 1 ร่วมกับนายเจตน์สฤษฏิ์ จันทศร ปลัดอำเภอฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม และผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย และประนอมข้อพิพาททางแพ่ง อำเภอหล่มเก่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 สมาชิกสภา อบต.นาซำหมู่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

30 สิงหาคม 2565

ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
24 สิงหาคม 2565

รับรู้ปัญหา จากพนักงาน เรื่องการจัดการ การบริหารงานขยะ #วาระประจำตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

6 มิถุนายน 2565 นายอ-ิชาต  ภักดีสาร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ประชุมพนักงานประจำรถขยะ เพื่อปรึกษา  และรักฟังปัญหาเรื่องการจัดการ การจัดเก็บ  การบริหารงานขยะ  เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในเขตพื้นที่ จึงได้ได้เจ้าหน้าที่ เข้าพบ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  เพื่อให้การดำเนินงานออกมามาอย่างมีประสิทธิภาพ

06 มิถุนายน 2565

รับเรื่องร้องทุกข์  พร้อมลงพื้นที่ ม.3,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ แก้วยม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นางมนทิพย์ โกวิทพันธุ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ รับเรื่องร้องทุกข์ พร้อมลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านนาหนองกอก ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

06 มิถุนายน 2565

นายก อบต.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

2 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30น.
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีท่านเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

02 พฤษภาคม 2565

ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

วันนี้เวลา 10.00 น. นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องเมืองราด ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร ๒

11 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมทบทวนบันทึกข้อตกลงร่วมมือ MOU การจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ พร้อมด้วยนายรุ่งศักดิ์ หาญกิจรุ่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด และนายพิชิต ขวัญชัยนนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมการประชุมทบทวนบันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563) และการประชุมลงนามแสดงเจตนารมณ์ร่วมดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

03 กุมภาพันธ์ 2565

นายกเรียกประชุมชี้แจงมอบหมายนโยบายในการปฏิบัติงานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

เวลา 10.00 น. นายอภิชาต  ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ และคณะผู้บริหาร เรียกประชุม หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อพบปะและชี้แจงมอบหมายนโยบายในการปฏิบัติงานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ พร้อมกับเน้นย้ำนโยบาย การมาปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมสร้างให้ตำบลนาซำน่าอยู่  และปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสเป็นไปด้วยความชอบธรรม

28 มกราคม 2565

ประชุม ปรึกษาหารือหาแนวทางการช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย กรณี นางหลั่ง ศิริ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

เวลาประมาณ 10.00 น. นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ประธานกรรมการคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือหาแนวทางการช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย กรณี นางหลั่ง ศิริ บ้านเลขที่ 51 หมู่ 1 บ้านหนองใหญ่ ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 โดยมี นายสุพัฒน์ นาท่ม ท้องถิ่นอำเภอหล่มเก่า นายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัด อบต.นาซำ ปลัดอำเภอหล่มเก่า พัฒนากรตำบลกรรมการประชาคมหมู่บ้าน หัวหน้าสำนักงานปลัด นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้ช่วยเข้าร่วมประชุม

17 มกราคม 2565

1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (24 รายการ)