นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

รับข้อมูลข่าวสารทางไลน์ศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
80
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
4,707
เดือนที่แล้ว
4,583
ปีนี้
30,079
ปีที่แล้ว
27,313
ทั้งหมด
76,568
ไอพี ของคุณ
44.200.137.63

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31 ส.ค. 2565
2ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง31 มี.ค. 2565
3ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256517 มี.ค. 2565
4ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ23 ก.พ. 2565
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เรื่องนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญหรือของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่( No Gift policy)14 ม.ค. 2565
6ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตําบลนาซำ (One Stop Service)14 ม.ค. 2565
7คำแถลงนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ13 ม.ค. 2565
8ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 ธ.ค. 2564
9ประกาศผู้ชนะราคา-โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน-หมู่-216 ก.ย. 2564
10ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกสำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(พร้อมเจาะบาดาล)หมู่ 22 ก.ย. 2564
11ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมเจาะบ่อบาดาลหมู่ 2 )1 ก.ย. 2564
12ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตำบลนาซำ ปี256430 ก.ค. 2564
13แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 256430 ก.ค. 2564
14คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ27 เม.ย. 2564
15คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน22 เม.ย. 2564
16การมอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน4 ม.ค. 2564
17ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ16 ธ.ค. 2563
18การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 25639 ธ.ค. 2563
19แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมเจาะบ่อบาดาล-ม.217 พ.ย. 2563
20แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการจัดซื้อ-รถบรรทุกดีเซล17 พ.ย. 2563

123  >> >|