นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด




facebook





สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
263
เดือนนี้
10,438
เดือนที่แล้ว
4,764
ปีนี้
43,295
ปีที่แล้ว
43,698
ทั้งหมด
133,482
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46








-:- กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)  
-:- ประชาสัมพันธ์ ถึงประชาชนที่มาติดต่อราชการกับห้องคลัง 
-:- ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวตำบลนาซำ ประดับธงชาติบริเวณอาคาร บ้านเรือน ในโอกาสพิธีวันสำคัญ ด้วยวันที่ 28 กันยายน เป็นวันสำคัญของชาติ เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย “ธงชาติ” 
-:- วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค เพชรบูรณ์ ออกหน่วยบริการประชาชน 
-:- ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2566 
-:- เชิญชวนประชาชนออกกำลังกาย เพื่อการสร้างสุขภาพที่แข็งแรง 
-:- โรคไข้หวัดใหญ่ 
-:- ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์” 
-:- เตือนประชาชนระมัดระวังการเก็บเห็ดป่ามาทำอาหาร เจอเห็ดพิษเผลอกินอันตรายถึงชีวิต!! 
-:- การทำลายบัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ 




โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเพื่อพัฒนา ทักษะชีวิตโดยการบูรณาการร่วมกับชุมชนของ #วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคเพชรบูรณ์
ประชุมกับคณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาเห็นชอบรายงานสรุปสถานการณ์เงินประจำปีงบประมาณ 2566
โคงการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระปณิธานสมเด็จพระกษิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 1-10 
โรงเรียนศาสตร์ผู้สูงวัยบ้านนาหนอง
ลงพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจ ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามหลัก 4 ท (ทักษะ ทัศนะคติ ทรัพยากร ทางออก) พร้อมส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP/Thai QM ในพื้นที่ตำบลนาซำ จำนวน 4 ครัวเรือน
ประชุมกับผู้นำหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อแจ้งข้อราชการ และปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ




ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพศ. 2565 
-:- ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ปี2566 
-:- แผนจัดหาพัสดุประจำปี-2566 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาส 4 (กรกฏาคม- กันยายน 2565) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 64 -ธันวาคม 64 
-:- เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) 
-:- แบบแจ้งข้อมูลให้ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ เพื่อเตรียมระบบการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาซำ - แก่งโตน หมูู่ที่ 7 
-:- เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาซำ-แก่งโตน หมู่ที่ 7 
ประกาศราคากลาง










แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ตำบลนาซำ
บุญผะเหวดบ้านแก่งโตนปี 2563




ผ้าข้าวม้า
ผ้าซิ่นไหม
ผ้าไหมมัดหมี่




-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2566 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 
-:- ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:-  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
-:- สำนักจัดการทรัพยการป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก จะจ้างงาน ตำแหน่งผู้ช่วยงานสำรวจป่าไม้ หมู่บ้านละ 1 คน 
-:- รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ  
-:-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบไฟฟ้าสำรวจความพึงพอใจร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเพชรบูรณ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ